Regulamin

Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.-
Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami oraz art. 18b.1 ppkt. 5
ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym Dz.U. z 2004r. Nr.204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami)


 

I. Zawarcie umowy przewozowej na podstawie zamówienia

1. Firma „Voyager Transport Sp. z o.o., ul. Biecka 25c, 38-300 Gorlice" oświadcza, że jest Przewoźnikiem – świadczącym usługi w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 204, poz. 2088)
2. Przed zawarciem „Umowy-zamówienia” Klient winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa realizacji usług transportowych, opisem usługi i jej ceną stanowiącymi integralną część „Umowy-zamówienia”.
3. Szczegółowe warunki realizacji usługi określane są w aktualnym serwisie internetowym Przewoźnika pod adresem internetowym www.voyager-transport.pl, w umowach indywidualnie wynegocjowanych z Klientami lub innych dokumentach będących integralną częścią „Umowy-zamówienia”.
4. „Umowę-zamówienie” realizacji usług transportowych Klient podpisuje osobiście, zamówienie dokonywane przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone pisemnie przez prawnego opiekuna. „Umowę-zamówienie” zbiorowe podpisuje osoba do tego upoważniona.
5. Zawarcie umowy z Klientem o wykonaniu usługi transportowej wykonywanej przez Przewoźnika następuje w chwili potwierdzenia przez Przewoźnika realizacji świadczeń określonych w podpisanym przez Klienta formularzu „umowa-zamówienie” i innych dokumentach stanowiących integralną część umowy, podpisanym przez osobę reprezentującą Przewoźnika, a także wpłacie przez Klienta zaliczki w wysokości 50% wartości usługi, co Klient poświadcza przesłanym potwierdzeniem przelewu.
6. Przy zawieraniu „Umowy-zamówienia” Przewoźnik określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji usługi oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Nie złożenie dokumentów w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta.
7. Klient zawierający umowę jest zobowiązany poinformować Przewoźnika o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu, dostępowych numerów telefonicznych itd. wszystkich uczestników występujących w umowie w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności i za skutki z tego wynikłe.
8. Potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej Przewoźnik wysyła dopiero po otrzymaniu na swoje konto bankowe zaliczki, o której mowa w ust. 3.

 

II. Cena, warunki płatności, sposób zapłaty

1. Cena usługi transportowej nie zawiera ewentualnych opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, parkingowych, opłat za autostrady i drogi płatne oraz indywidualnie zamawianych podczas wykonywania usługi transportowej wycieczek lokalnych/fakultatywnych/ itp.
2. W przypadku, gdy cena usługi transportowej podana jest w walucie (USD, EUR) jest ona przeliczana na złotówki, po średnim kursie NBP z dnia pełnej wpłaty.
3. Przewoźnik dopuszcza następujący sposób zapłaty za usługę transportową:
a) gotówką w kasie przewoźnika lub uprawnionego agenta
b) przelewem bankowym na konto przewoźnika: Bank Spółdzielczy o/Gorlice numer rachunku bankowego: 89 8795 0005 2001 0018 1839 0001

Klient zapłaci Przewoźnikowi określone w zamówieniu wynagrodzenie za wykonaną usługę po przedstawieniu przez niego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu usługi, na konto bankowe w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Zapłata za usługę zostaje pomniejszona o kwotę zaliczki, o której mowa w pkt I ust. 3. Niedotrzymanie terminu zapłaty za usługę spowoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę. W przypadku płatności przelewem bankowym za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto przewoźnika.

 

III. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie.
2. W czasie trwania usługi transportowej Klient ma prawo do korzystania z pomocy i opieki kierowcy, lub innego przedstawiciela przewoźnika.
3. W przypadku usługi transportowej okazjonalnej obejmującej świadczenie usług turystycznych przez Klienta, Klient zobowiązany jest zatrudnić pilota oraz przedstawić stosowne uprawnienia do organizacji imprez turystycznych zgodnie z ustawą o turystyce. Pilot zapewnia Klientowi przebieg usługi transportowej zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Klientów reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeżeli reklamacja została złożona na piśmie potwierdza jej przyjęcie.
4. Klient ma prawo do zabrania 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg oraz 5 kg bagażu podręcznego. Dzieci do lat 2 nie mają uprawnienia do bezpłatnego przewozu bagażu. Nie przewiduje się możliwości nadbagażu, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Klient ma prawo odstąpić od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki uczestnictwa w usłudze transportowej w miejsce Klienta. Osoba ta przejmie wszystkie obowiązki Klienta i jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych w wyniku tej zmiany.
6. Przeniesienie uprawnień z umowy o usługach transportowych przez Klienta na innego Uczestnika lub Klienta jest skuteczne jedynie z chwilą powiadomienia przewoźnika. Zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 21 dni przed wykonaniem usługi transportowej. Jeśli zmiana nastąpi w terminie krótszym niż 21 dni przed usługą transportową Przewoźnik ma prawo potraktować tę zmianę jako rezygnację. Mają wtedy warunki rezygnacji zgodnie z punktem V.
7. Klient zobowiązany jest do posiadania w czasie realizacji usługi transportowej aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP oraz dowód wpłaty za usługę transportową.
8. Klient potwierdza otrzymanie wszelkich szczegółowych, aktualnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych związanych z udziałem w usłudze transportowej.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, administracyjnych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym.
10. W czasie trwania usługi transportowej Klient zobowiązany jest stosować się do wskazówek pilota grupy bądź kierowcy. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji usługi transportowej, jeżeli Klient utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych jej Klientów lub Przewoźnika. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient.
11. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy i osób niepełnoletnich, pozostających pod jego prawną opieką i ma obowiązek zapłacić za dokonane szkody w miejscu ich powstania z własnych środków.
12. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem usługi transportowej okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody.
13. Szczegółowe warunki przewozów:

 • Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i parkingach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

 • Obowiązkowa przerwa kierowcy (co 4,5 godziny jazdy – 1 przerwa 15 minut, 2 przerwa – 30 minut) ma odbywać się na parkingu w pobliżu punktów gastronomicznych i pierwszej potrzeby.

 • W czasie jazdy pasażerowie zobowiązani są zajmować swoje miejsca i nie przemieszczać się po autokarze.

 • Pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy.

 • Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

 • Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi - same lub przez posiadane rzeczy – mogą nie być wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć: osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu, osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

 • Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 • Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasażer (kierownik grupy) zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej.

 • Zabrania się: otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy ( ruszania autobusem z otwartymi drzwiami), zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczaj jazdy, spożywania artykułów żywnościowych ( w tym lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, gumy do żucia), wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, butach o znacznym zanieczyszczeniu, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.

 • Żądania i wskazówki obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu, kierunku jazdy, trasy przejazdu itp.

 • Bagaż podstawowy w lukach bagażowych pojazdu umieszcza i wydaje kierowca.

 • Za bagaż Przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy Przewoźnika.

 • W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno w myśl obowiązującego prawa, Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania go do przewozu.

 • Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu, Przewoźnik natychmiast wzywa Policję celem jego usunięcia. dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.

 • Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.

 

IV. Odpowiedzialność przewoźnika

1. Przewoźnik odpowiada za przebieg usługi transportowej i zobowiązuje się do realizacji wyjazdu zgodnie z programem i umową, z zachowaniem należytej staranności kupieckiej.
2. Przewoźnik nie odpowiada za działania i decyzje właściwych organów administracji państwowej polskiej i obcej, uniemożliwiające Klientowi wzięcie udziału w usłudze transportowej.
3. Przewoźnik nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej samej wartości i jakości nie stanowi wady usługi.
4. Nie uważa się za wady usługi transportowej niedociągnięć zawinionych przez Klienta, wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z przewoźnikiem oraz siłę wyższą.
5. Przewoźnik nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było uniknąć albo przewidzieć;
c) siłą wyższą.
6. W przypadku awarii pojazdu, który wykonuje usługę transportową Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego w trybie niezwłocznym.
7. Przewoźnik zobowiązuje się do:
-  posiadania aktualnych dokumentów dotyczących kierowców i autokaru,
-  zabezpieczenia paliwa na całej trasie w trakcie wykonywania usług ,
- współpracy z przedstawicielem zleceniodawcy – pilotem lub przewodnikiem oraz umożliwienie korzystania z urządzeń znajdujących się w autokarze
-  realizowania trasy wg ustalonego z przedstawicielem Klienta programu imprezy,
-  dbałości kierowców o czystość autokaru podczas całej podróży

 

V. Odstąpienie od umowy

1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odwołania usługi transportowej w każdej chwili z powodów niezależnych od przewoźnika, siły wyższej, itp. O fakcie odwołania Klient zostanie powiadomiony natychmiast.
2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez prawa zwrotu zaliczki.
3. Rezygnacja z usługi transportowej może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
4. W przypadku nie zgłoszenia się na wykonanie usługi przez Klienta w określonym miejscu i w określonym czasie z limitem 15 minut Przewoźnik fakt ten uznaję za rezygnację z usługi transportowej a Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

 

VI. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje bądź uwagi dotyczące usług należy zgłaszać w czasie wykonywania usługi u kierowcy lub pilota. Przewoźnik przyjmuje reklamacje i skargi jedynie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia usługi.
2. Przewoźnik zastrzega, że będzie rozpatrywał reklamacje, jeśli w trakcie trwania usługi przedmiot reklamacji był zgłoszony pilotowi lub kierowcy.

 

VII. Polityka Prywatności

W związku obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały w Regulamin Ogólny dostępnym na stronie www.voyager-transport.pl w punkcie Polityka Prywatności.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych powyższymi warunkami stosuje się przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn.29.08.1997r. oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez Sąd Powszechny odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.